Публікації

Показано дописи з жовтень, 2020

Об’єми подібних тіл.

Зображення
  ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Об’єми геометричних тіл. Тема уроку:   Об’єми подібних тіл. Подібність многокутників. Два многокутника називаються подібними, якщо вони мають відповідно рівні многогранних куті і відповідно подібні грані. Відповідні елементи подібних багатогранників називаються спорідненими. У подібних багатогранників двогранні кути рівні і однаково розташовані; відповідні ребра пропорціональні. Якщо в піраміді провести січну площину паралельно до основи, то вона відтинає від неї другу піраміду, подібну до даної. Поверхні подібних багатокутників відносяться, як квадрати відповідних лінійних елементів цих багатокутників. Подібні циліндри і конуси. Два циліндри, конуси або зрізані конуси називаються подібними, якщо подібні їх осьові перерізи. Об'єми  подібних тіл. Нехай   Т   и   Т '   – два простих подібних тіла. Це означає, що існує перетворення подібності, при якому тіло   Т   переходить у тіло   Т ' . Позначимо через   k   коефіцієнт подібності. Розіб'ємо тіло   Т

Корінь n-го степеня і його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня. Найпростіші перетворення коренів. Дії над коренями.

Зображення
  АЛГЕБРА Тема :   Функції, їхні властивості і  графіки. Тема уроку:   Корінь n -го степеня і його властивості. Арифметичний корінь n -го степеня. Найпростіші перетворення коренів. Дії над коренями. Домашнє завдання:  1. Вивчіть визначення і формули. 2. Пройдіть тестування     https://forms.gle/spLgYoLseBi6WBFbA

Декартова система координат у просторі. Відстань між двома точками Координати середини відрізка у просторі. Розв’язування задач.

Зображення
  ГЕОМЕТРІЯ Тема :    Координати і вектори в просторі Тема уроку:   Декартова система координат у просторі.  Відстань між двома точками Координати середини відрізка у просторі. Розв’язування задач. http://ua.onlinemschool.com/math/library/analytic_geometry/point_point_length/ Прямокутна система координат на площині розглядалась у поперед­ніх класах. Кожній точці площини ставиться у відповідність два числа х і у, які називаються координатами точки, і навпаки: кожній парі чисел х і у можна поставити у відповідність лише одну точку площини. Аналогічну систему координат можна ввести і для простору. Нехай х, у, z — три попарно перпендикулярні координатні прямі, які перети­наються в точці О. Ці координатні прямі називаються координатними осями: вісь х , вісь у, вісь z або вісь абсцис, вісь ординат, вісь аплікат відповідно,  точку О називають почат­ком координат. Кожна вісь точкою О розбивається на дві півосі — додатну, позначе­ну стрілкою, і від'ємну. Площини, які проходять