Декартова система координат у просторі. Відстань між двома точками Координати середини відрізка у просторі. Розв’язування задач.

 ГЕОМЕТРІЯ

Тема :  Координати і вектори в просторі

Тема уроку: Декартова система координат у просторі. Відстань між двома точками Координати середини відрізка у просторі. Розв’язування задач.

http://ua.onlinemschool.com/math/library/analytic_geometry/point_point_length/

Прямокутна система координат на площині розглядалась у поперед­ніх класах. Кожній точці площини ставиться у відповідність два числа х і у, які називаються координатами точки, і навпаки: кожній парі чисел х і у можна поставити у відповідність лише одну точку площини.

Аналогічну систему координат можна ввести і для простору. Нехай х, у, z три попарно перпендикулярні координатні прямі, які перети­наються в точці О. Ці координатні прямі називаються координатними осями: вісь х, вісь у, вісь z або вісь абсцис, вісь ординат, вісь аплікат відповідно, точку О називають почат­ком координат.

Кожна вісь точкою О розбивається на дві півосі — додатну, позначе­ну стрілкою, і від'ємну.Площини, які проходять через х і у, х і z, у і z, називають координат­ними площинами і позначають відповідно: ху, хz, уzКоординати точки записуватиме­мо в дужках поряд із позначенням точки: А(х; у; z), інколи познача­тимемо точку просто її координата­ми (х; у; z).Якщо задано систему координат у просторі, то кожній точці просто­ру можна поставити у відповідність три впорядковані дійсні числа х, у, z, і навпаки: кожній трійці чисел х, у, z єдину точку простору.

Запишіть приклад обчислення відстані між двома точками в просторі

Приклад 1.
 Знайти відстань між точками A(-1, 3, 3) і B(6, 2, -2).

Розв'язок.

AB = √(xb - xa)2 + (yb - ya)2 + (zb - za)2 =

= √(6 - (-1))2 + (2 - 3)2 + (-2 - 3)2 = √72 + 12 + 52 = √75 = 5√3

Відповідь: AB = 5√3.

Запишіть приклад обчислення середина відрізку в просторі

Приклад 2.
 Знайти координати точки С середини відрізку AB заданого точками A(-1, 3, 1) і B(6, 5, -3).

Розв'язок.

xc
 = 
xa
 + 
xb
 = -1 + 6 = 5 = 2.5
222
yc
 = 
ya
 + 
yb
 = 3 + 5 = 8 = 4
222
zc
 = 
za
 + 
zb
 = 1 + (-3) = -2 = -1
222

Відповідь: С(2.5, 4, -1).

Пройдіть тестування https://forms.gle/3EThCmG5StWXWyc17