Об’єми подібних тіл.

 ГЕОМЕТРІЯ

Тема : Об’єми геометричних тіл.
Тема уроку: Об’єми подібних тіл.
Подібність многокутників.
Два многокутника називаються подібними, якщо вони мають відповідно рівні многогранних куті і відповідно подібні грані.
Відповідні елементи подібних багатогранників називаються спорідненими. У подібних багатогранників двогранні кути рівні і однаково розташовані; відповідні ребра пропорціональні.
Якщо в піраміді провести січну площину паралельно до основи, то вона відтинає від неї другу піраміду, подібну до даної.
Поверхні подібних багатокутників відносяться, як квадрати відповідних лінійних елементів цих багатокутників.

Подібні циліндри і конуси.
Два циліндри, конуси або зрізані конуси називаються подібними, якщо подібні їх осьові перерізи.

Об'єми подібних тіл.

Нехай  Т  и  Т' – два простих подібних тіла. Це означає, що існує перетворення подібності, при якому тіло  Т  переходить у тіло  Т'. Позначимо через  k  коефіцієнт подібності.
Розіб'ємо тіло  Т  на трикутні піраміди  Р1Р2, …, Рn … Перетворення подібності, що переводить тіло  Т  у  тіло  Т'  переводить піраміди  Р1Р2, …, Рn  у піраміди  Р1'Р2', …, Рn'. Ці піраміди складають тіло  Т'  й тому об'єм тіла  Т'  дорівнює сумі об'ємів пірамід  Р1'Р2', …, Рn'.   Так як піраміди  Р1'  й  Р1  подібні і коефіцієнт подібності дорівнює  k, то відношення їхніх висот дорівнює  k, а відношення площ їхніх основ дорівнює  k2. Отже, відношення об'ємів пірамід дорівнює  k3. Так як тіло  Т  складено з пірамід  Р1, а тіло  Т'  складено з пірамід  Р1', то відношення об'ємів тіл  Т'  і  Т  теж дорівнює  k3.  
Число  k  – коефіцієнт подібності – дорівнює відношенню відстаней між будь-якими двома відповідними парами точок при перетворенні подібності. Отже, це число дорівнює відношенню будь-яких двох відповідних лінійних розмірів тіл  Т'  і  Т. Таким чином, ми приходимо до наступного висновку: 

Об'єми двох подібних тіл відносяться як куби їх відповідних лінійних розмірів.

Квадрати об'ємів подібних тіл відносяться, як куби площ відповідних граней.

Об'єми подібних циліндрів, конусів і зрізаних конусів відносяться, як куби їх відповідних лінійних елементів (радіусів основ, висот, твірних).

Об'єми куль відносяться, як куби їх радіусів або діаметрів.

ЗАДАЧА:Площі основ зрізаної піраміди  S1  і  S2, а її об'єм V. Визначити об'єм повної піраміди.

РОЗВ'ЯЗАННЯ:

Нехай  S1 > S2. Позначимо об'єм повної піраміди через  V1об'єм піраміди, що доповнює дану зрізану піраміду до повної, через  V2. Тоді:
або
Складаючи похідну пропорцію, дістанемо:
Враховуючи, що  

V1 – V2 V

знаходимо:
Звідки:
ВІДПОВІДЬ:
ЗАДАЧА: Площі основ зрізаної піраміди дорівнюють  а2  і  b2. Знайти площу перерізу, що паралельний до площин основ зрізаної піраміди і ділить її об'єм пополам.

РОЗВ'ЯЗАННЯ:

В зрізаній піраміді  АС1  (для простоти рисунка розглядається трикутна піраміда) дано:

Треба знайти площу перерізу  А'В'С'  (пл. АВС  пл. А'В'С'), який ділить зрізану піраміду на рівновеликі за об'ємом частини.
Доповнимо зрізану піраміду до повної. Піраміди  

SАВС, SА'В'С'SA1B1C1 – подібні.

Позначимо площу шуканого перерізу  А'В'С'  через  х2, а об'єми пірамід  

SАВСSА'В'С'  і  SA1B1C1  

відповідно VaVxVb. Тоді:
або
де  t – деяке число, що позначає величину цих відношень. Тоді:

Va = a3t,  
Vx = x3t,  
Vb = b3t.

За умовою задачі:

Va  – Vx = Vx  – Vb,

або

a3t – x3t = x3t – b3t,

звідки:

2x3 = a3 + b3.

отже,
ВІДПОВІДЬ: